АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАММА ДП "УНДКТІ "ДІНТЕМ"

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАММА

Державного підприємства «Український науково-дослідний
конструкторсько-технологічний інститут еластомерних матеріалів і
виробів»

Преамбула

Цією Антикорупційною програмою Державне підприємство «Український науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут еластомерних матеріалів і виробів» (далі - ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ») проголошує, що його працівники, посадові особи, директор - Головний конструктор у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із юридичними та фізичними особами, які мають намір укласти договір з ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ», в тому числі з органами державної влади, органами місцевого самоврядування керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх законних заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції та пов’язаними з нею діями (практикам).

І. Загальні положення

1.1.    Антикорупційна програма ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ» (далі - Антикорупційна програма) є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності підприємства.

1.2.    Антикорупційна програма встановлює стандарти та вимоги не нижчі, ніж передбачені Законом України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) та Типовою антикорупційною програмою юридичної особи, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.03.2017 №75.

1.3.    Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, наведених в Законі.

Термін «пов’язана особа» вживається у значенні, наведеному у Законі України «Про публічні закупівлі».

Термін «резидент України» вживається у значенні, наведеному у Податковому кодексі України.

 

1.4.         Антикорупційну програму затверджено наказом директора - Головного конструктора ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ» після її обговорення з працівниками і посадовими особами підприємства.

1.5.         Текст Антикорупційної програми підлягає розміщенню на веб-сайті підприємства і має перебувати у постійному відкритому доступі для працівників ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ», а також для його ділових партнерів.

ТІ. Сфера застосування та коло осіб, відповідальних за реалізацію Антикорупційної програми

2.1.         Антикорупційна програма є обов’язковою для виконання усіма працівниками підприємства.

2.2.         Антикорупційна програма також застосовується підприємством у його правовідносинах із діловими партнерами, в тому числі органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

2.3.         Здійснення заходів щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми в межах своїх повноважень провадять:

2.3.1.        Директор - Головний конструктор;

2.3.2.        Посадова особа ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ», відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми (далі - Уповноважений), правовий статус якої визначається Законом і Антикорупційною програмою;

2.3.3.        Посадові особи ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ» всіх рівнів та інші працівники підприємства (далі - працівники).

 1. Антикорупційні заходи у діяльності ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ»

3.1.         ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ» забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності.

3.2.         Антикорупційні заходи включають:

3.2.1.        Періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності підприємства;

3.2.2.        Антикорупційні стандарти і процедури у діяльності підприємства;

3.3.         Основними антикорупційними стандартами і процедурами підприємства є:

3.3.1.        Ознайомлення нових працівників щодо змісту Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції;

3.3.2.        Антикорупційна перевірка юридичних та фізичних осіб, які мають намір укласти договір з ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ»;

3.3.3.        Зобов’язання щодо обов’язкового дотримання Антикорупційної програми;

3.3.4.    Критерії обрання юридичних та фізичних осіб, які мають намір

 

укласти договір з ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ»;

3.3.5.       Обмеження щодо підтримки підприємством політичних партій, здійснення благодійної діяльності;

3.3.6.       Механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів;

3.3.7.       Здійснення Уповноваженим та працівниками функцій щодо запобігання корупції;

3.3.8.       Процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і накладення дисциплінарних стягнень;

3.3.9.       Норми професійної етики та обов’язки і заборони для працівників;

3.3.10.      Механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;

3.3.11.      Обмеження щодо подарунків;

3.3.12.      Нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми.

3.4.      ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ» не менше одного разу на рік здійснює внутрішню оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності.

3.5.      Корупційним ризиком є обґрунтована ймовірність настання події корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення або порушення вимог Антикорупційної програми.

3.6.      Оцінка корупційних ризиків в ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ» проводиться комісією з оцінки корупційних ризиків (далі - Комісія).

3.6.1.       Порядок діяльності та склад Комісії, затверджується наказом директора - Головного конструктора.

\          3.6.2. До складу Комісії входять: Уповноважений (голова комісії),

керівники структурних підрозділів підприємства. До складу Комісії можуть бути включені інші працівники, визначені директором - Головним конструктором за поданням Уповноваженого.

3.6.3.       Під час проведення оцінки корупційних ризиків за ініціативою Уповноваженого, до роботи Комісії без включення до її складу можуть залучатися інші працівники підприємства, а також незалежні експерти чи спеціалісти.

3.6.4.       Уповноважений, з метою недопущення конфлікту інтересів або необ’єктивності у роботі Комісії, при розподілі функцій між членами Комісії бере до уваги коло їх посадових обов’язків в ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ».

3.7.      Метою діяльності Комісії є запобігання, виявлення і усунення корупційних ризиків у діяльності працівників підприємства.

3.8.      Корупційні ризики у діяльності ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ» поділяються на внутрішні та зовнішні.

3.9.              Внутрішні корупційні ризики ідентифікуються в організаційно - управлінських, фінансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах діяльності підприємства.

 

3.10.     Зовнішні корупційні ризики ідентифікуються у діяльності ділових партнерів, в тому числі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, з якими підприємство перебуває у ділових правовідносинах.

3.11.     За результатами ідентифікації корупційних ризиків здійснюється їхнє визначення та опис, класифікація за категоріями та видами.

3.12.     За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ» Комісія готує письмовий звіт, що підписується членами Комісії.

3.12.1.           Звіт складається за формою і структурою, визначеною в Порядку діяльності Комісії.

3.12.2.           Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків подається директору - Головному конструктору і повинен містити:

3.12.2.1.     Ідентифіковані корупційні ризики, а також причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють;

3.12.2.2.     Оцінку виявлених корупційних ризиків;

3.12.2.3.      Пропозиції щодо заходів із запобігання, усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.

3.12.3.            Текст звіту надається для ознайомлення працівникам підприємства, а також може бути оприлюднений на веб-сайті підприємства.

3.13.     Якщо під час заходів щодо оцінки корупційних ризиків Уповноважений виявить факт порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед директором - Головним конструктором питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.

\          3.14. Підприємство не рідше ніж один раз на три роки повинно проходити

зовнішню оцінку корупційних ризиків, яку проводять організації, що надають аудиторські, юридичні чи консалтингові послуги або незалежні експерти.

3.15.     За результатами опрацювання звіту внутрішньої та зовнішньої оцінки корупційних ризиків директор - Головний конструктор вживає необхідних заходів для запобігання, виявлення і протидії корупції у діяльності підприємства, в тому числі шляхом зміни існуючих антикорупційних стандартів та процедур.

3.16.     З метою формування належного рівня антикорупційної культури Уповноваженим для нових працівників, а також інших осіб, які діють від імені ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ», проводиться обов’язковий вступний інструктаж із положень Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею документів.

3.17.     Вимоги щодо обов’язковості дотримання Антикорупційної програми включаються до правил внутрішнього розпорядку ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ», положень про структурні підрозділи, всіх трудових договорів, а також можуть бути включені до інших договорів, які укладаються підприємством.

3.18.      Ділові партнери підприємства обираються згідно з критеріями, які базуються на прозорості діяльності, конкурентності, якості товарів, робіт і послуг та надійності.

3.19.     Відбір ділових партнерів та контрагентів.

3.19.1.     Ділові партнери та контрагенти ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ», з якими планується укладення договору або здійснення співпраці без укладення договору (надалі разом - ділові партнери), обираються структурними підрозділами, яким керівництвом підприємства доручено здійснити такий відбір, або які здійснюють його відповідно до покладених функціональних обов’язків (надалі разом - відповідальний структурний підрозділ).

3.19.2.     Ділові партнери обираються відповідно до критеріїв, визначених у пункті 3.18 Антикорупційної програми.

3.19.3.     За результатами обрання ділових партнерів, щодо резидентів України, відповідальний структурний підрозділ готує службову записку, за погодженням з заступником директора - Головного конструктора, який спрямовує та координує діяльність структурного підрозділу, в якій зазначається інформація про:

1)       потребу здійснення співпраці з діловим партнером або потребу отримання товарів, робіт або послуг, що надаються таким діловим партнером;

2)       обґрунтованість здійснення співпраці з діловим партнером [зазначаються результати проведеного тендера тощо];

3)       надійність ділового партнера [якщо раніше вже відбувалась співпраця з діловим партнером, зазначається інформація про результати такої співпраці, або зазначається інформація, що раніше співпраця з діловим партнером не відбувалась];

4)       якість товарів, робіт або послуг [зазначається чи висувались вимоги до якості товарів, робіт, послуг, які буде надавати діловий партнер та чи відповідає діловий партнер зазначеним вимогам];

5)       наявність відповідної виробничої інфраструктури та кваліфікованих спеціалістів у ділового партнера;

6)       перевірка наявності та строку дії ліцензії ділового партнера на окремі види господарської діяльності в Єдиному ліцензійному реєстрі, якщо ця ліцензія необхідна для виконання договору чи здійснення співпраці;

7)       наявність статусу виробника та/або офіційного дилера ділового партнера.

3.19.4.     До службової записки додаються відповідні матеріали щодо інформації, зазначеної у підпунктах 1-7 підпункту 3.19.3. Також, у разі можливості отримання, до службової записки додається фінансова звітність ділового партнера.

3.19.5.     Службова записка надається службі безпеки.

3.20.     Перевірка ділових партнерів стосовно наявності корупційних ризиків.

3.20.1.     Служба безпеки здійснює перевірку ділових партнерів стосовно наявності ризиків, щодо резидентів України, в частині проведення наступних заходів:

1)      перевірка за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідності даних щодо дати реєстрації, адреси, засновників (учасників), кінцевого бенефіціарного власника, присвоєного коду ЄДРПОУ, наявності/відсутності виконавчого провадження, відповідності КВЕД для постачання заявлених товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт чи надання послуг;

2)      перевірка за даними відповідно центрального органу виконавчої влади чинності реєстрації ділового партнера у фіскальних органах та наявності/відсутності податкового боргу, підтвердження реєстрації/анулювання свідоцтва платника ПДВ або платника єдиного податку;

3)      перевірка за даними Єдиного державного реєстру судових рішень інформації щодо наявних судових рішень, які можуть вплинути на оцінку спроможності ділового партнера виконати зобов’язання (арешт рахунків та майна, стягнення боргу, наявність кримінальних проваджень тощо);

4)      перевірка ділового партнера, який є акціонерним товариством, у базі даних «SMIDA»;

5)      перевірка в мережі «Тнтернет» інформації щодо репутації ділового партнера;

6)      перевірка ділового партнера на належність до списку юридичних та фізичних осіб, щодо яких діють санкції відповідно до законодавства України;

7)      у разі відбору ділових партнерів, з яким планується укладення договору із застосуванням конкурентних процедур, зокрема, проведення закупівлі на електронному торгівельному майданчику, перевірка відсутності у контрагентів- учасників закупівлі пов’язаних осіб між учасниками закупівлі;

8)      перевірка наявності пов’язаних осіб між діловими партнерами та ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ».

3.20.2.     За результатами проведеної перевірки та наявності ризиків, служба безпеки готує на ім’я директора - Головного конструктора та/або особи, яка буде підписувати договір від імені ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ», виходячи з наданих їй повноважень, службову записку з висновками перевірки стосовно наявності ризиків, а також додає до неї матеріали, що надані відповідальним структурним підрозділом та направляє її на погодження Уповноваженому.

3.20.3.     Уповноважений здійснює перевірку ділових партнерів стосовно наявності корупційних ризиків, щодо резидентів України, шляхом перевірки наявності відомостей про притягнення ділового партнера, його представника, службової (посадової) особи, яку уповноважено представляти інтереси ділового партнера, фізичної особи, яка є учасником ділового партнера, до відповідальності згідно із законом за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення, із внесенням до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

3.20.4.     Антикорупційна перевірка стосовно нерезидентів України проводиться відповідно до чинного законодавства.

3.21.     Перевірка ділових партнерів стосовно наявності корупційних ризиків здійснюється відповідно до Антикорупційної програми.

Уповноважений веде Реєстр здійснених перевірок ділових партнерів стосовно наявності корупційних ризиків.

3.22.     Уповноважений узагальнює результати перевірки ділових партнерів стосовно наявності ризиків, що надані службою безпеки, а також результати перевірки відповідно до підпункту 3.20.3 пункту 3.20 Антикорупційної програми та приймає рішення стосовно погодження службової записки з наданням письмової рекомендації щодо здійснення співпраці з таким діловим партнером директору - Головному конструктору та/або особі, яка буде підписувати договір від імені ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ», виходячи з наданих їй повноважень.

У разі негативної рекомендації, для початку або продовження співпраці, директор - Головний конструктор має ухвалити обґрунтоване рішення.

3.23.     ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ» є юридичною особою публічного права, заснованою на державній власності і не є суб’єктом благодійної діяльності (благодійник, благодійна організація) в розумінні Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» та не здійснює внески на благодійну діяльність.

3.24.     Для повідомлення працівниками ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ» про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень (далі - повідомлення) на офіційному веб-сайті підприємства розміщується наступна інформація:

-    номер телефону та/або адресу електронної пошти для здійснення повідомлень;

-    час прийому повідомлень Уповноваженим.

Типова форма повідомлення наведена у додатку 1 до Антикорупційної програми.

3.25.     Уповноважений веде Реєстр повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми або ознак вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень (далі - Реєстр) у журнально-електронній формі (додаток 2 до Антикорупційної програми), з дотриманням вимог щодо забезпечення захисту інформації та недопущення витоку відомостей щодо викривачів корупції.

У Реєстрі вказуються, дата подання повідомлення, контакти заявника, інформація про факт порушення Антикорупційної програми або про факт вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення, здійснені заходи реагування на факти викладені у повідомленні та прийняті рішення за результатами розгляду повідомлення.

Записи до Реєстру заносяться в день надходження повідомлень.

У разі надходження повідомлення у вихідний або неробочий день внесення запису до Реєстру здійснюється у перший робочий день, що слідує за вихідним або неробочим.

До Реєстру заноситься інформація щодо заходів, які передбачається вжити для перевірки інформації, викладеної в повідомленні, а також про рішення, прийняті за результатами перевірки.

У разі потреби, до Реєстру може бути внесена інша необхідна інформація.

Отримані та внесені до Реєстру повідомлення розглядаються Уповноваженим протягом трьох робочих днів. У разі необхідності додаткової перевірки інформації, викладеної у повідомленні, або з’ясування відповідних обставин, строк розгляду повідомлення може бути продовжений У повноваженим.

Повідомлення розглядаються Уповноваженим за черговістю їх подання та внесення до Реєстру.

Уповноважений може змінювати черговість розгляду повідомлень, враховуючи важливість викладеної у них інформації або невідкладність її розгляду.

Інформація, яка міститься у Реєстрі, є конфіденційною і не підлягає розголошенню.

 1. Норми професійної етики працівників підприємства

4.1.     Працівники підприємства під час виконання своїх функціональних обов’язків зобов’язані неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки.

4.2.     Працівники підприємства толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб, а також зобов’язуються не використовувати свої повноваження в інтересах політичних партій та/або політиків.

4.3.     Працівники підприємства діють об’єктивно, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.

4.4.     Працівники підприємства сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують функціональні обов’язки, рішення та доручення органів і посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, а також не допускають зловживань та неефективного використання коштів і майна пдприємства.

4.5.      Працівники підприємства не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх функціональних обов’язків, крім випадків, встановлених законом.

4.6.     Працівники підприємства незважаючи на особисті інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам або суперечать законодавству.

4.7.          Працівники підприємства самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.

4.7.1.     У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які працівник підприємства вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це безпосереднього керівника або директора - Головного конструктора та Уповноваженого.

 1. Права і обов’язки працівників підприємства

5.1.           Працівники та інші особи, що діють від імені ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ», мають право:

5.1.1.     Надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної програми;

5.1.2.     Звертатися до Уповноваженого за консультаціями щодо виконання Антикорупційної програми та роз’ясненнями щодо її положень.

5.2.            Працівники підприємства зобов’язані:

5.2.1.    Дотримуватися відповідних вимог Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею внутрішніх документів, а також забезпечувати практичну реалізацію Антикорупційної програми;

5.2.2.    Виконувати свої безпосередні обов’язки з врахуванням інтересів підприємства;

5.2.3.     Невідкладно інформувати Уповноваженого, директора - Головного конструктора про випадки порушення вимог Антикорупційної програми (або про випадки підбурювання до таких дій), вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками Концерну або іншими фізичними або юридичними особами, з якими Концерн перебуває або планує перебувати у ділових відносинах;

5.2.4.     Невідкладно інформувати в порядку, визначеному Антикорупційною програмою, про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

5.2.5.     Утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю підприємства;

5.2.6.    Не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ».

5.3.     Працівникам підприємства забороняється:

5.3.1.     Використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;

5.3.2.  Використовувати будь-яке майно ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ» чи його кошти в приватних інтересах;

5.3.3.    Вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв’язку із здійсненням своїх посадових обов’язків, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та підприємством;

5.3.4.    Організовувати, бути посередником або особисто здійснювати будь-які готівкові або безготівкові платежі чи розрахунки з діловими партнерами підприємства, якщо такі платежі чи розрахунки не передбачені відповідними правочинами;

5.3.5.    Впливати прямо або опосередковано на рішення працівників підприємства з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ»;

5.3.6.    Вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють інших працівників до порушення вимог Закону чи Антикорупційної програми.

5.4.    Після звільнення або іншого припинення співробітництва з ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ», особі забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію (конфіденційну), яка стала їй відома у зв’язку з виконанням своїх повноважень, договірних зобов’язань, крім випадків, встановлених законом.

5.5.    Вимагання, прохання, одержання подарунків для себе чи третіх осіб від юридичних або фізичних осіб працівниками (безпосередньо або через інших осіб) у зв’язку із виконанням своїх повноважень або своїм становищем та пов’язаними з цим можливостями не допускається.

5.5.1.          Працівники можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність (наприклад, подарунки у вигляді сувенірної продукції, пригощення їжею та напоями, запрошення на розважальні заходи, відшкодування транспортних витрат та проживання в готелі), крім випадків, передбачених у підпункті 5.5.2. Антикорупційної програми, якщо вартість таких подарунків не перевищує встановлені законом розміри.

5.5.2.    Передбачене цим пунктом обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

5.5.2.1.     Даруються близькими особами;

5.5.2.2.    Одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

5.5.3. У разі виявлення подарунка щодо якого існує заборона у його одержанні у службовому приміщенні, а також у разі надходження пропозиції подарунка працівники підприємства зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, вжити таких заходів:

5.5.3.1.    Відмовитися від пропозиції;

5.5.3.2.     За можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

5.5.3.3.    Залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа працівників підприємства;

 

5.5.3.4.     Письмово повідомити про пропозицію Уповноваженого та безпосереднього керівника (за наявності) або директора - Головного конструктора.

5.5.4.            Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та Уповноваженим або її безпосереднім керівником.

5.5.5.            У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є директором - Головним конструктором або Уповноваженим, акт про виявлення такого майна підписує ця особа або особа, уповноважена на виконання обов’язків Генерального директора у разі його відсутності.

5.6.     Працівники, директор - Головний конструктор, а також особи, які діють від імені ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ» утримуються від пропозиції подарунків державним службовцям, народним депутатам України, депутатам місцевих рад, їх близьким особам, фактичним або потенційним діловим партнерам, їх працівникам або представникам, а також від будь-якої іншої поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю підприємства.

5.6.1.     Подарунки можуть бути дозволені у випадках, коли вони відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність і їх вартість не перевищує встановлені законом розміри.

5.6.2.         Загальну політику ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ» щодо пропозицій подарунків від імені підприємства в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність визначає директор - Головний конструктор із врахуванням вимог законодавства.

5.7.     Про кожен факт пропозиції подарунку або отримання подарунку в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність працівники, директор - Головний констуктор підприємства протягом одного робочого дня письмово повідомляють Уповноваженого за формою, яка визначена у додатку 3 до Антикорупційної програми.

 1. Права і обов’язки Уповноваженого

6.1.     Уповноважений ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ» призначається директором - Головним конструктором відповідно до законодавства про працю та установчих документів підприємства.

6.2.     Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки.

6.3.     Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа за наявності обставин, визначених частиною третьою статті 64 Закону.

6.4.     Несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, зазначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону, а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ».

У разі виникнення обставин несумісності Уповноважений у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобов’язаний повідомити про це директора - Головного конструктора з одночасним поданням заяви про розірвання трудового договору за вчасною ініціативою.

6.5.     Уповноважений може бути звільнений з посади достроково у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 64 Закону.

Уповноважений може бути звільнений з посади з ініціативи директора - Головного конструктора за умови надання згоди Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - НАЗК). Порядок надання такої згоди затверджено рішенням НАЗК від 07 жовтня 2016 року № 74, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2016 року за N 1542/29672.

6.6.     Про звільнення особи з посади Уповноваженого директор-Головний конструктор письмово повідомляє НАЗК протягом двох робочих днів та забезпечує невідкладне подання нової кандидатури на вказану посаду.

6.7.     Головним завданням Уповноваженого є підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції в ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ».

6.8.     Уповноважений реалізує свої права і обов’язки безпосередньо. До виконання своїх функцій Уповноважений може залучати (за згодою директора- Головного конструктора) інших працівників підприємтсва.

6.9.     Здійснення Уповноваженим своїх функцій в ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ» є незалежним. Втручання у діяльність Уповноваженого з боку працівників підприємства, директора - Головного конструктора, ділових партнерів підприємства, а також інших осіб забороняється.

Забороняється покладення на Уповноваженого обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень, визначених Законом і Антикорупційною програмою, чи обмежують виконання ним повноважень.

6.10.     Директор - Головний конструктор зобов’язаний:

6.10.1.     Забезпечити Уповноваженому належні матеріальні та організаційні умови праці;

6.10.2.     Сприяти виконанню Уповноваженим функцій, передбачених Законом та Антикорупційною програмою;

6.10.3.     Оперативно реагувати на письмові та усні звернення, пропозиції та рекомендації Уповноваженого, надані ним в межах реалізації Антикорупційної програми;

6.10.4.     За ініціативи Уповноваженого надсилати запити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Уповноваженого завдань.

6.11.    Уповноважений для виконання покладених на нього завдань зобов’язаний:

6.11.1.      Виконувати свої функції об’єктивно і неупереджено;

6.11.2.     Організовувати підготовку внутрішніх документів ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ» з питань формування та реалізації Антикорупційної програми;

6.11.3.     Розробляти і подавати на затвердження директору - Головному конструктору внутрішні нормативні акти підприємства з питань, передбачених Антикорупційною програмою;

6.11.4.     Забезпечувати здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням працівниками ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ» Закону і Антикорупційної програми;

6.11.5.     Проводити оцінку результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою;

6.11.6.     Забезпечувати підготовку звіту про стан виконання Антикорупційної програми;

6.11.7.     Забезпечувати здійснення співпраці з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

6.11.8.     Забезпечувати підготовку та подання директору - Головному конструктору пропозицій щодо плану проведення перевірок дотримання вимог Антикорупційної програми;

6.11.9.     Брати участь у проведенні перевірок та внутрішніх розслідувань, які проводяться згідно з Антикорупційною програмою;

6.11.10.      Брати участь в проведенні періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ»;

6.11.11.      Забезпечувати формування і ведення реєстрів:

працівників ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ», притягнутих до відповідальності за порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, і пов’язаного з корупцією;

-         антикорупційних перевірок, які проведені згідно з Антикорупційною програмою;

-         внутрішніх розслідувань, які проведені згідно з Антикорупційною програмою;

-         повідомлень про конфлікт інтересів та про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.

6.11.12.      Організовувати та проводити антикорупційну перевірку юридичних та фізичних осіб, які працюють з ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ».

6.11.13.      Забезпечувати конфіденційність та захист працівників, які повідомили про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

6.11.14.    Надавати працівникам ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ» роз’яснення та консультації, пов’язані із застосуванням Антикорупційної програми;

6.11.15.    Забезпечувати інформування громадськості про здійснювані ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ» заходи із запобігання корупції;

6.11.16.    Брати участь у співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, неурядовими та /або міжнародними організаціями з питань запобігання корупції;

6.11.17.    Організовувати проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ» з питань, пов’язаних із запобіганням корупції;

6.11.18.    Брати участь у процедурах добору персоналу ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ»;

6.11.19.    Забезпечувати взаємодію і координацію між структурними підрозділами ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ» щодо підготовки, забезпечення реалізації та контролю за здійсненням заходів щодо реалізації Антикорупційної програми;

6.11.20.    Здійснювати інші дії, які передбачені Законом, Антикорупційною програмою, трудовим договором.

6.12. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань має право:

6.12.1.    Отримувати від працівників ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ» письмові та усні пояснення з питань, що стосуються покладених на нього повноважень (в тому числі під час проведення періодичної оцінки корупційних ризиків перевірок, внутрішніх розслідувань та експертизи);

6.12.2.    Отримувати від підрозділів ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ» інформацію та матеріали (завірені копії фінансових, бухгалтерських та юридичних документів, внутрішньої переписки) стосовно діяльності підприємства, в тому числі документи, які стосуються проведення (або участі) закупівель товарів, робіт або послуг, конкурсах тощо.

У разі необхідності Уповноваженому надається доступ до оригіналів документів, копії яких йому були передані. У випадках недоцільності виготовлення значної кількості копій документів, Уповноваженому за попередньою письмовою згодою (вказівкою) директора - Головного конструктора можуть передаватися оригінали відповідних документів, які підлягають поверненню ним протягом 3 (трьох) робочих днів з дати завершення проведеного ним заходу, для якого вони витребовувалися;

6.12.3.    Отримувати проекти фінансових, організаційно-розпорядчих документів, договорів для проведення їх перевірки на предмет наявності корупційних ризиків;

6.12.4.    Отримувати доступ до складських приміщень, виробничих приміщень підприємства, проведення в них контрольних заходів, до наявних в ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ» електронних засобів зберігання і обробки даних, та, у разі необхідності, вимагати оформлення відповідних даних на засвідченому паперовому носії;

6.12.5.    Залучати до виконання своїх функцій за згодою директора - Головного конструктора працівників ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ»;

6.12.6.    Ініціювати направлення запитів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності для отримання від них інформації та матеріалів, пов’язаних з діяльністю ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ»;

6.12.7.    Ініціювати питання про притягнення працівників підприємства до відповідальності, в тому числі звільнення з займаних посад відповідно до законодавства;

6.12.8.    Звертатися до директора - Головного конструктора з питань реалізації своїх повноважень та виконання обов’язків відповідно до положень Антикорупційної програми;

6.12.9.            Користуватися іншими правами, передбаченими Законом, Антикорупційною програмою, трудовим договором та посадовою інструкцією.

 1. Порядок звітування Уповноваженого перед директором - Головним конструктором

7.1.      Уповноважений щорічно до кінця поточного року подає директору - Головному конструктору звіт про результати виконання Антикорупційної програми (далі - Звіт).

7.2.      Звіт повинен включати інформацію щодо:

7.2.1.      Стану виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою;

7.2.2.      Результатів впровадження заходів, визначених Антикорупційною програмою;

7.2.3.      Виявлених порушень вимог Закону, Антикорупційної програми та заходів, вжитих для усунення таких порушень;

7.2.4.      Кількості та результатів проведених перевірок та внутрішніх розслідувань;

7.2.5.      Фактів перешкоджання належному виконанню Уповноваженим своїх функцій, встановлення для нього необгрунтованих обмежень, випадків втручання у його діяльність з боку третіх осіб;

7.2.6.      Наявних пропозицій і рекомендацій.

7.3.      У разі необхідності зміст наданого Звіту додатково обговорюється Уповноваженим з директором - Головним конструктором.

7.4.      Загальні результати виконання Антикорупційної програми, зазначені у підпунктах 7.2.1, 7.2.2 Антикорупційної програми можуть розміщуватися у загальному відкритому доступі у паперовій та/або електронній формі, а також на веб-сайті підприємства.

VITI. Порядок здійснення нагляду, контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів

8.1.      Уповноважений здійснює нагляд і постійний контроль за дотриманням працівниками ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ» Антикорупційної програми.

8.2.      Нагляд і контроль за дотриманням Антикорупційної програми здійснюється Уповноваженим у наступних формах:

8.2.1.     Розгляд і реагування на повідомлення про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

8.2.2.     Здійснення планових та позапланових перевірок діяльності працівників ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ» щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми;

8.2.3.     Проведення експертизи організаційно-розпорядчих, юридичних, виробничих та фінансових документів, а також їх проектів.

8.3.            Якщо під час здійснення нагляду або контролю за дотриманням Антикорупційної програми Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед директором - Головним конструктором питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.

8.4.           Уповноважений забезпечує організацію здійснення оцінки результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою.

Для здійснення оцінки Уповноважений має право отримувати у письмовій формі відповідну інформацію від працівників про результати реалізації відповідних заходів.

Результати оцінки узагальнюються Уповноваженим у письмовому звіті, який він складає не рідше за один раз на шість місяців і передає директору - Головкому конструктору. Оцінка проводиться за критеріями, визначеними У повноваженим.

 1. Умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти порушень антикорупційних вимог

9.1.      Працівникам ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ» гарантується конфіденційність їх повідомлень директору - Головному конструктору або Уповноваженому про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень, в діяльності інших працівників підприємства та повідомлень про факти підбурення працівників ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ» до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень.

9.2.    Повідомлення про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, а також повідомлення про факти підбурення працівників ДП «УНДКТІ «ДТНТЕМ» до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути здійснені в усній чи письмовій формі, за допомогою каналів зв’язку, визначених у Антикорупційній програмі. Повідомлення також можуть здійснюватися працівниками та посадовими особами ділових партнерів підприємства.

Директор - Головний конструктор забезпечує цілодобову роботу вказаних каналів зв’язку та їхній захист від зовнішнього втручання і витоку інформації.

9.3.     Подання завідомо неправдивих повідомлень не допускається.

9.4.    Повідомлення працівників ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ» про виявлення ознак, вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень, можуть бути анонімними.

Анонімне повідомлення про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень може бути розглянуто лише у випадку, коли наведена у ньому інформація стосується конкретного працівника підприємства або ділових партнерів ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ» та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

9.5.    Перевірку інформації, викладеної в повідомленні, здійснює Уповноважений, а якщо повідомлення стосується дій самого Уповноваженого - працівник, визначений директором - Головним конструктором.

9.6.    Будь-які дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила Уповноваженого про факти підбурення до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення працівниками чи іншими особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, належать до конфіденційної інформації та охороняються відповідно до закона.

Уповноважений та особи, які залучені до перевірки викладеної у повідомленні інформації, не в праві її розголошувати.

7

 1. Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення

10.1.    Директор - Головний конструктор, Уповноважений в межах своїх повноважень забезпечують умови для захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні та протидії корупції в ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ».

10.2.    Інформація про працівника, який повідомив про ознаки порушення вимог Антикорупційної програми, виявлення ознак, корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення (далі - викривач), не може бути розголошена, крім випадків, встановлених законом.

10.3.    Викривача не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівництва іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв'язку з повідомленням ним про порушення вимог антикорупційного законодавства та/або вимог Антикорупційної програми.

10.4.    У разі витоку конфіденційної інформації про викривача директор - Головний конструктор, Уповноважений за заявою такого працівника або за власного ініціативою, повинні невідкладно вжити всіх заходів для уникнення настання негативних наслідків для викривача, пов’язаних з таким розголошенням.

10.5.    Заходи для захисту викривача визначаються директором - Головним конструктором спільно з Уповноваженим і впроваджуються за умови письмової згоди працівника.

 1. XI.            Врегулювання конфлікту інтересів в діяльності працівників

ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ»

11.1.    Працівники ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ» зобов’язані не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляти про це свого безпосереднього керівника або Уповноваженого, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів.

У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у директора'- Головного конструктора він повідомляє про це Уповноваженого та засновника.

У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у Уповноваженого він повідомляє про це директора - Головного конструктора.

11.2.    Безпосередній керівник структурного підрозділу протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглого йому працівника реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє працівника.

Безпосередній керівник, якому стало відомо про конфлікт інтересів у підлеглого йому працівника, зобов’язаний вжити передбачених законом заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у тому числі у разі самостійного виявлення наявного конфлікту інтересів у підлеглої йому особи без здійснення нею відповідного повідомлення).

11.3.    Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється за допомогою одного з нижченаведених заходів:

11.3.1.    Усунення працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті;

11.3.2.    Встановлення додаткового контролю за виконанням працівником відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень;

11.3.3.    Обмеження у доступі працівника до певної інформації;

11.3.4.    Перегляду обсягу функціональних обов’язків працівника;

11.3.5.    Переведення працівника на іншу посаду;

11.3.6.    Звільнення працівника.

 1. Застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів посадовими особами підприємства відносно підлеглих працівників здійснюється відповідно до пунктів 11.2 та 11.3 розділу Антикорупційної програми, в залежності від категорії працівників в наступному порядку:

12.1.          Відносно заступників та референтів директора - Головного конструктора, а також керівників структурних підрозділів, які підпорядковані йому - безпосередньо директором - Головним конструктором з урахуванням пропозицій Уповноваженого;

12.2.          Відносно керівників структурних підрозділів, які функціонально підпорядковані заступникам директора - Головного конструктора за напрямками діяльності - директором - Головним конструктором за пропозиціями відповідних заступників директора - Головного конструктора з урахуванням пропозицій Уповноваженого;

12.3.          Відносно заступників керівників структурних підрозділів та інших працівників (заходи, визначені у підпунктах 11.3.1 - 11.3.4 Антикорупційної програми) здійснюються керівниками структурних підрозділів, а заходи, визначені у підпунктах 11.3.5 та 11.3.6 - директором - Головним конструктором за пропозиціями керівників структурних підрозділів, погодженими із заступниками директора - Головного конструктора, яким функціонально підпорядковані відповідні структурні підрозділи з урахуванням пропозицій Уповноваженого.

 1. Рішення про врегулювання конфлікту інтересів у діяльності директора - Головного конструктора приймається уповноваженим органом управління.
 2. Працівники підприємства можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтвердних документів безпосередньому керівнику та Уповноваженому. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.
  1. Порядок надання працівникам роз’яснень та консультацій Уповноваженим

12.1.    При наявності питань щодо тлумачення окремих положень Антикорупційної програми працівники ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ» можуть звернутися до Уповноваженого за отриманням усного чи письмового роз’яснення.

12.2.    Суть звернення щодо надання роз’яснення чи консультації викладається безпосередньо Уповноваженому (у визначені Уповноваженим дні та години особистого прийому) або шляхом направлення на його ім’я службової записки чи надіслання на його електронну адресу письмового звернення у довільній формі.

12.3.    Уповноважений надає усне роз’яснення під час особистого прийому або у письмовій формі - не пізніше ніж протягом 7 (семи) робочих днів з дня отримання запиту.

Уповноважений може продовжити строк розгляду звернення, але не більше ніж на 7 (сім) робочих днів, про що письмово інформує особу, яка звернулась за роз’ясненням.

12.4.    Якщо під час надання роз’яснення Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед директором - Головним конструктором питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.

 1. XIII.     Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання та виявлення корупції в ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ»

13.1.    Підвищення кваліфікації працівників ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ» у сфері запобігання та виявлення корупції здійснюється з метою надання базових знань з питань антикорупційного законодавства, підвищення рівня виконання вимог Антикорупційної програми, формування антикорупційної культури, а також виховання нетерпимості до корупції.

13.2.    Підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до затвердженого директором - Головним конструктором тематичного плану-графіку на кожне півріччя, який готується Уповноваженим.

Підвищення кваліфікації повинно передбачати заходи для всіх працівників ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ».

Тематика та форма заходів (семінари, лекції, практикуми, тренінги, вебінари тощо) із підвищення кваліфікації визначаються Уповноваженим з урахуванням:

13.2.1.     Пропозицій керівництва та керівників структурних підрозділів ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ»;

13.2.2.     Результатів оцінки впровадження заходів Антикорупційної програми;

13.2.3.     Результатів періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ»;

13.2.4.    Результатів внутрішніх розслідувань.

13.2.5.    Звіту Уповноваженого перед директором - Головним конструктором.

14. Облік проведених заходів із підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції, а також облік присутніх на заходах здійснюється Уповноваженим.

XTV. Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення Антикорупційної програми

14.1.          У разі наявності інформації, що свідчить про ознаки порушення працівниками вимог Антикорупційної програми, здійснюються такі заходи:

14.1.1.    З метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення у порядку, встановленому розділом XV Антикорупційної програми призначається внутрішнє розслідування;

14.1.2.    За наявності достатніх підстав для притягнення порушника до дисциплінарної відповідальності, встановлених у результаті внутрішнього розслідування директор - Головний конструктор накладає дисциплінарне стягнення відповідно до законодавства про працю;

14.1.3.     За відсутності підстав для притягнення порушника до дисциплінарної відповідальності вживаються інші заходи організаційного чи адміністративного (правового) характеру, спрямовані на усунення наявного порушення і запобігання аналогічних порушень у подальшому.

XV. Порядок проведення внутрішніх розслідувань

15.1.    У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення Антикорупційної програми працівником ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ» або ознак вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, Уповноважений повідомляє про це директора - Головного конструктора, який вживає заходів, передбачених пунктом 15.2 Антикорупційної програми.

У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми директором - Головним конструктором або ознак вчинення ним корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення Уповноважений повідомляє про це засновника.

У разі надходження повідомлення або виявлення фактів про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи порушення вимог Антикорупційної програми Уповноваженим директор - Головний конструктор повідомляє про це засновника і вживає заходів, передбачених пунктом 15.2.

15.2.    За умов, передбачених пунктом 15.1 цього розділу Антикорупційної програми, директор - Головний конструктор, засновник зобов’язаний вжити наступних заходів:

15.2.1.    З надходженням інформації призначити внутрішнє розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення Антикорупційної програми або корупційне чи пов'язане з корупцією правопорушення;

15.2.2 За результатами внутрішнього розслідування визначити способи усунення причин і наслідків порушення, якщо таке мало місце, застосувати до винних осіб дисциплінарне стягнення, а також забезпечити заходи щодо запобігання таким діям у майбутньому;

15.2.3.    У разі виявлення ознак корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, за вчинення якого передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність, негайно інформувати про це спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

15.3.           Внутрішнє розслідування проводиться лише у випадках, коли надана або виявлена інформація стосується конкретних осіб та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Внутрішнє розслідування призначається директором - Головним конструктором і проводиться призначеною ним комісією.

До складу комісії обов’язково включається Уповноважений за винятком випадків, коли розслідування призначається за наслідками виявлення фактів чи отримання інформації про вчинення Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми.

Строк проведення розслідування не повинен перевищувати ЗО (тридцяти) робочих днів.

Матеріали проведених внутрішніх розслідувань зберігаються в архіві Уповноваженого не менше 5 (п’яти) років.

У разі якщо за результатами внутрішнього розслідування на Уповноваженого накладається дисциплінарне стягнення, про це письмово повідомляється НАЗК у дводенний строк з дати його накладення.

XVI. Порядок внесення змін до Антикорупційної програми

16.1.           Директор - Головний конструктор забезпечує організацію механізмів зворотного зв’язку та інші внутрішні процеси, спрямовані на підтримку та постійне вдосконалення Антикорупційної програми.

16.2.           Зміст Антикорупційної програми може бути переглянутий за результатами:

16.2.1.    Звіту про оцінки корупційних ризиків у діяльності ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ»;

16.2.2.    Здійснення нагляду і контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів;

16.2.3.    Аналізу практики виконання Уповноваженим своїх посадових обов’язків;

16.2.4.    Проведення Уповноваженим анкетування, обговорення та консультацій із працівниками ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ» щодо удосконалення Антикорупційної програми.

16.3.    Ініціатором внесення змін до Антикорупційної програми може бути Уповноважений, директор - Головний конструктор, працівники підприємства.

16.4.    Пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми подаються Уповноваженому, який їх вивчає та систематизує. Раз на рік Уповноважений надає Директору - Головному конструктору узагальнений звіт пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, які надійшли, та надає свої рекомендації щодо їх врахування або відхилення.

16.5.    Директор - Головний конструктор, отримавши від Уповноваженого узагальнені пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми, у разі необхідності, ініціює проведення їх відкритого обговорення трудовим колективом ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ».

16.6.    У випадках, коли трудовий колектив, засновник або Уповноважений наполягають на терміновому внесенні певних змін до Антикорупційної програми, Директор - Головний конструктор у найкоротший строк, але не пізніше 10 днів з дати надходження таких пропозицій, ініціює проведення відповідного обговорення.

16.7.    Зміни до Антикорупційної програми, які є її невід’ємною частиною, затверджуються наказом Директора - Головного конструктора.